เกี่ยวกับเราa

 บริษัท บางกอกไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดเงินตราในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯได้รับใบประกอบกิจการประเภท 106 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2553

จนถึงปัจจุบันทางบริษัท ฯได้เพิ่มการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาทในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและตอบสนองในเรื่องการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการร่วมทุนกับทางคู่ค้าต่างประเทศ ได้มีการร่วมทุนกับทางประเทศต่างๆดังนี้

Dong Nam Tay Ninh Technologies & Invesment Corporation (DNTN Corporration) ประเทศเวียดนาม

Vientiaane Tire Refinery Company Limited  (VTR) ประเทศลาว

MTRT Industires SDN.BDH ประเทศมาเลเซีย