กิจกรรม

บริษัท บางกอกไทร์ รีไฟเนอร์รี่ จำกัด

ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้การทำงานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทาง บริษัท ฯจึงได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและจัดกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง